+38 (044)377-74-84

Оферта по продаже Ж/Д билетов

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець, на підставі договору від 25 квітня 2013 р. № 25/04/13, укладеного з ТОВ «Е-СИСТЕМИ», з використанням засобів Агентської автоматизованої системи самообслуговування "e-Bilet" (далі – ААСС «e-Bilet»), надає Замовнику Послугу замовлення, а саме, можливість здійснити самостійно на Сайтах та в Офісах  Виконавця:
-  бронювання місць з наступним викупом Проїзних документів у квитковій касі;
- замовлення Проїзних документів з наступним друком та отриманням таких документів у квитковій касі Перевізника;
- замовлення електронних Проїзних документів з наданням відповідних бланків посадочних документів,
а також здійснити оплату Послуги замовлення  у  відповідності до Правил користування ААСС "e-Bilet", встановлених Перевізником і Виконавцем тарифів зборів.
1.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту підтвердження Замовником того, що він ознайомився та погодився з Офертою і беззастережно приєднався до її умов, шляхом послідовного здійснення таких конклюдентних дій:
1.2.1. при отриманні Послуг замовлення через Сайти Виконавця:
- вибору опції «Згоден» у відповідному діалоговому вікні інтерфейсу сайта,  в якому Виконавець пропонує приєднатися (погодитися) до умов Оферти;
- введення у відповідному діалоговому вікні інтерфейсу сайта  «Авторизація» адреси електронної пошти або номеру мобільного телефону, на які Замовнику будуть направлені повідомлення з унікальним номером Інтернет - замовлення;
- вчинення дій згідно з інструкціями в інтерфейсі сайту щодо здійснення Інтернет - замовлення та виконання платежу за вказану послугу;
1.2.2. при отриманні Послуг замовлення в Офісі  Виконавця:
- надання менеджеру Виконавця усного підтвердження  про ознайомлення та згоду з Офертою;
- повідомлення менеджеру будь-яких даних,  необхідних для підбору умов перевезення, які відповідають потребам Замовника, а також  персональних даних (прізвище, ім’я) пасажира (пасажирів).
1.3. Зобов’язання Замовника за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі з моменту здійснення оплати вартості Послуги замовлення.
1.4. Зобов’язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі з моменту надання Замовнику засобами ААСС «e-Bilet» (шляхом відображення на екрані комп’ютеру, друку на паперовому носії, надсилання на електронну адресу або в SMS – повідомленні тощо):
- унікального номера Інтернет - замовлення у вигляді, що дозволяє скопіювати (переписати) цей номер або роздрукувати його в складі бланка Інтернет - замовлення;
або
- посадочного документа у вигляді, що дозволяє його роздрукувати (при замовленні електронних Проїзних документів).

2. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Замовник сплачує вартість Послуги замовлення, яка складається з вартості Проїзного документу, оформленого за конкретним Інтернет - замовленням, і  комісії Виконавця, шляхом стовідсоткової попередньої оплати:
2.2.1. при отриманні Послуг замовлення через Сайти Виконавця - через платіжний сервіс Інтернет – еквайрингу за допомогою банківських платіжних карток;
2.2.2. при отриманні Послуг замовлення в Офісі  Виконавця - через касу офісу шляхом внесення готівки чи шляхом розрахунку банківською платіжною карткою через торговельний платіжний термінал.
2.2. Фактом оплати Замовником вартості Послуги замовлення є повідомлення від банківської установи про успішне проведення трансакції з переказу відповідної суми коштів з карткового рахунку Замовника на рахунок Виконавця (при здійсненні розрахунків банківськими платіжними картками), або прийняття відповідної суми коштів касиром Виконавця в порядку, передбаченому діючим законодавством (при здійсненні розрахунків готівкою в Офісі Виконавця).
2.3. Вартість Проїзного документу визначається тарифами Перевізника,  інформація про які є складовою Довідкової інформації, що надається Виконавцем разом із Послугою замовлення.
2.4. Розмір Комісії Виконавця за замовлення одного Проїзного документу становить, за цим Договором,  14 (чотирнадцять) гривень без ПДВ.
2.5. Повернення Замовнику коштів за невикористані Проїзні документи, що були  повернуті ним до каси Перевізника згідно із п.п. 7.2; 7.3 цього Договору, та розрахунки за оформлення яких здійснювались за допомогою банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем (Visa або Master Card), виконується шляхом перерахування на банківську платіжну картку, за допомогою якої були сплачені зазначені Проїзні документи, після отримання відповідних коштів від Перевізника.
2.6. Повернення коштів за невикористані Проїзні документи, розрахунки за оформлення яких здійснювались у інший, ніж зазначено у п. 2.5 цього Договору, спосіб, виконується Перевізником готівкою в залізничній квитковій касі, до якої Замовник повернув відповідні Проїзні документи.
2.7. Вартість послуг Замовлення може бути змінена Виконавцем. На оплачений період зміна цін не поширюється.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. надавати Замовникам Послуги замовлення та можливість оплачувати такі послуги відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України;
3.1.2. інформувати Замовників про надання Послуг замовлення та можливість здійснення платежів за такі послуги на підставі цього Договору, через Сайти Виконавця, а також в Офісах Виконавця, використовуючи  для цього доступні канали поширення інформації;
3.1.3. надавати консультації та послуги клієнтської підтримки (за телефоном, або  шляхом листування за вказаною Замовником адресою електронної пошти) з питань користування ААСС «e-Bilet», отримання Послуг замовлення та здійснення оплати за них протягом дії оплаченого періоду даного Договору;
3.1.4. зберігати конфіденційність інформації Замовника, що отримана від нього при користуванні Послугою замовлення, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. вимагати від Замовника при здійсненні Інтернет - замовлення дотримання вимог цього Договору, правил користування ААСС «e-Bilet», інструкцій та вказівок цієї системи, що наводяться в інтерфейсі Сайтів Виконавця, або надаються Замовнику менеджером в Офісі Виконавця. Які б дії не здійснював Замовник, Виконавець несе відповідальність за належне виконання лише тих дій і процедур, які здійснені з повним дотриманням зазначених вимог;
3.2.2. відмовити Замовнику в наданні Послуги замовлення у разі:
-  не підтвердження Замовником того, що він ознайомився та погодився з Офертою;
- невиконання Замовником вказівок та інструкцій, що наводяться в інтерфейсі Сайтів Виконавця, або надаються Замовнику менеджером в Офісі Виконавця;
- здійснення Замовником неуспішного платежу або відмови банківської установи здійснити трансакцію з переказу коштів за платежем Замовника за допомогою банківських платіжних карток, або відмови Замовника сплатити вартість Послуги замовлення до каси в Офісі Виконавця;
3.2.3. призупиняти та поновлювати надання Послуги замовлення у зв’язку з проведенням необхідних робіт в ААСС «e-Bilet», в автоматизованих системах Виконавця, або проведенням відповідними банківськими установами необхідних робіт на платіжних сервісах або терміналах, з використанням яких здійснюються розрахунки банківськими платіжними картками,  інформуючи про це Замовників до здійснення платежів у відповідному діалоговому вікні  інтерфейсу Сайтів Виконавця, або шляхом доведення відповідного повідомлення менеджером в Офісі Виконавця;
3.2.4. вимагати від Замовника здійснення оплати вартості Послуги замовлення до моменту надання Замовнику засобами ААСС «e-Bilet» унікального номеру Інтернет - замовлення або бланку посадочного документу (при замовленні електронного Проїзного документу);
3.2.5. в односторонньому порядку встановлювати та змінювати розмір Комісії Виконавця шляхом внесення змін до п. 2.4 цього Договору, а також інформуючи про це Замовників у відповідному діалоговому вікні  інтерфейсу Сайтів Виконавця, або шляхом доведення відповідного повідомлення менеджером в Офісі Виконавця;
3.2.6. залучати для виконання цього Договору третіх осіб на підставі укладених із ними відповідних договорів.
3.3. Замовник зобов’язується:
3.3.1. у разі кожного нового звертання до Сайтів Виконавця, або до Офісу Виконавця для отримання Послуг замовлення ознайомитися та прийняти умови Оферти в порядку, передбаченому п. 1.2 цього Договору;
3.3.2. не розпочинати здійснення Інтернет - замовлення, попередньо не ознайомившись з інструкціями Виконавця щодо порядку отримання Послуги замовлення. 
Якщо Замовник приступив до здійснення Інтернет - замовлення, Виконавець вважає, що Замовник повністю ознайомлений і згоден з  інструкціями Виконавця щодо порядку отримання Послуги замовлення;
3.3.3. виконувати процедуру Інтернет – замовлення та здійснювати платіж за Послугу замовлення суворо дотримуючись вказівок ААСС «e-Bilet» в інтерфейсі Сайтів Виконавця, або відповідних вказівок менеджера в Офісі Виконавця.
Виконавець не гарантує належної роботи  ААСС «e-Bilet» та якісного надання Послуги замовлення в разі недотримання Замовником зазначених інструкцій;
3.3.4. сплатити в повному обсязі вартість Послуги замовлення шляхом внесення платежу відповідно до вказівок в інтерфейсі Сайтів Виконавця, або відповідних вказівок менеджера в Офісі Виконавця.;
3.3.5. вказувати при реєстрації на Сайтах Виконавця за запитами інтерфейсу сайту достовірні персональні дані – адресу електронної пошти або номер мобільного телефону, на які Замовнику будуть направлені електронні або SMS - повідомлення з унікальним номером Інтернет – замовлення;
3.3.6. при здійсненні процедури Інтернет - замовлення вводити за запитом інтерфейсу Сайтів Замовника або надавати менеджеру в Офісі Замовника прізвище та ім’я пасажира (пасажирів), який (які) буде здійснювати проїзд за Проїзним документом, оформленим за вказаним  Інтернет – замовленням. Зазначені персональні дані пасажира (псажирів) повинні відповідати тим, що вказані у документах, що посвідчують особу цих пасажира (пасажирів), та будуть пред’явлені при посадці на поїзд згідно із правилами Перевізника;
3.3.7. введення Замовником будь – яких власних персональних даних, або персональних даних пасажира (пасажирів) до ААСС «e-Bilet» означає згоду цієї фізичної особи (осіб) на обробку її (їх) персональних даних Виконавцем, Перевізником та/або третіми особами, залученими Виконавцем для виконання даного Договору. У разі пред’явлення фізичною особою (особами), чиї персональні дані були введені до ААСС «e-Bilet»  Замовником, претензій до Виконавця у зв’язку з обробкою її (їх) персональних даних, Замовник приймає на себе зобов’язання по врегулюванню в повному обсязі таких претензій;
3.3.8. самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованого використання і захисту унікального номеру Інтернет - замовлення, або реквізитів посадочного документу (у випадку оформлення електронного Проїзного документу), отриманих від ААСС «e-Bilet»  на Сайті або в Офісі Виконавця  ,  до моменту передачі цих даних Перевізнику відповідно до правил Перевізника.
3.3.9. в разі неотримання з будь-яких причин бланка замовлення або посадочного документа, звернутися протягом 1 (однієї) години з моменту оплати до служби клієнтської підтримки Виконавця (телефон +38044-377-57-57; e-mail: train3003@plt.kiev.ua), або служби супроводження ААСС «e-Bilet» (телефон +38(044)520-16-59).
3.4. Замовник має право:
3.4.1. використовувати самостійно ААСС «e-Bilet» за допомогою Сайтів Виконавця для отримання від Виконавця Послуги замовлення або отримувати Послугу замовлення за допомогою менеджера в Офісі Виконавця, на умовах дотримання цього Договору, інструкцій Виконавця та вказівок ААСС «e-Bilet» в інтерфейсі Сайтів Виконавця, або відповідних вказівок менеджера в Офісі Виконавця;
3.4.2. вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору та чинного законодавства України;
3.4.3. самостійно вносити, перевіряти і, при необхідності, редагувати обрані умови перевезення та іншу інформацію при здійсненні процедури Інтернет – замовлення через Сайт Виконавця, або вимагати від менеджера в Офісі Виконавця внесення такої інформації до ААСС «e-Bilet», її перевірки та редагування. Замовник несе повну відповідальність за достовірність і правильність внесених ним до ААСС «e-Bilet»  або наданих менеджеру в Офісі Виконавця для внесення до ААСС «e-Bilet»  даних;
3.4.4. відмовитись від отримання Послуги замовлення на будь-якому етапі здійснення процедури Інтернет – замовлення в порядку, передбаченому розділом 6 цього Договору;
3.4.5. відмовитись після здійснення Інтернет – замовлення від послуг Перевізника відповідно до правил Перевізника;

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність, передбачену Договором та чинним законодавством України.
Сторона, яка порушила зобов’язання, передбачене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана компенсувати нанесені цим збитки Стороні, чиї права та законні інтереси порушені.
4.2. Виконавець не несе відповідальність за дії Перевізника, встановлені ним правила (правила опубліковані на офіційному сайті Укрзалізниці за адресою http://uz.gov.ua/passengers/carriage_rules/), а також за повноту та актуальність наданої Перевізником ним до ААСС «e-Bilet» Довідкової інформації.
4.3. Виконавець не несе відповідальність за якість послуг Перевізника, що надаються пасажиру на підставі  Проїзного документу (електронного Проїзного документу), оформленого за здійсненим Інтернет -замовленням.
4.4. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність умовам перевезення, що були   обрані Замовником при здійсненні Інтернет - замовлення, даних оформленого Перевізником Проїзного документу (електронного Проїзного документу), якщо така невідповідність виникла в результаті помилки Перевізника, або через односторонню зміну таких даних Перевізником після здійснення Замовником Інтернет - замовлення.
4.5. Виконавець не несе відповідальність за неотримання Замовником унікального номеру Інтернет - замовлення або реквізитів посадочного документу (при оформленні електронного Проїзного документу), інші наслідки та збиток, понесений Замовником чи пасажирами в результаті нештатних ситуацій  в роботі:
4.5.1. ААСС «e-Bilet», автоматизованих систем Перевізника, або суб’єктів господарювання, уповноважених Перевізником надавати Послуги замовлення та здійснювати оформлення Проїзних документів для користування послугами Перевізника;
4.5.2.  комп’ютерного обладнання Замовника, на якому здійснювалась процедура  Інтернет – замовлення (про отриманні Послуги замовлення через Сайт Виконавця) ;
4.5.3. автоматизованої системи банківської установи, обладнання та програмного забезпечення платіжних терміналів й інших засобів, з використанням яких здійснюється  приймання платежу за надану Послугу замовлення;
4.5.4. каналів зв’язку загального користування, мереж передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет (електронної пошти, поштових серверів Замовника тощо), за допомогою яких здійснюється обмін даними між ААСС «e-Bilet», Сайтами та Офісами Виконавця, автоматизованими системами банківської установи, через платіжні сервіси якої здійснюється приймання платежу за Послугу замовлення, а також автоматизованими системами Перевізника та третіх осіб, залучених до виконання цього Договору;
4.5.5. мереж електричного живлення, комунальних служб і сервісів, що забезпечують функціонування автоматизованих систем і обладнання, за допомогою яких надаються Послуги замовлення.
4.6. Виконавець не несе відповідальність за помилки, що допущені Замовником при введенні в діалоговому вікні інтерфейсу Сайту Виконавця «Авторизація» адреси електронної пошти або номеру мобільного телефону, за невиконання вказівок  інтерфейсу Сайту Виконавця під час здійснення процедури Інтернет - замовлення, за введення помилкових або недостовірних персональних даних пасажира (пасажирів), а також за надання недостовірних даних  на запити менеджера в Офісі Виконавця, що призвело до:
4.6.1. оформлення Проїзного документу з умовами перевезення, які не відповідають потребам Замовника;
4.6.2. ненадходження на адресу електронної пошти чи на мобільний телефон Замовника повідомлення з унікальним номером Інтернет - замовлення;
4.6.3.  відмови Перевізника допустити пасажира до вагону поїзду за Проїзним документом, в якому вказані  прізвище, ім’я Пасажира, що не відповідають особистим даним Пасажира, зазначеним у пред’явленому при посадці документі;
4.6.4.  нанесення збитків Замовнику при наданні послуг за цим Договором.
У разі, якщо Замовник не звернувся до служби клієнтської підтримки Виконавця або служби  супроводження ААСС «e-Bilet», як це передбачено у п. 3.3.9 цього Договору, всі спірні питання, що можуть виникнути у Замовника внаслідок настання обставин, передбачених цим пунктом, Замовник в подальшому вирішує без участі Виконавця, шляхом звертання безпосередньо до Перевізника, інших осіб, залучених до виконання цього Договору.
4.7. Виконавець не несе відповідальність за збитки Замовника:
4.7.1. при  перевищенні суми сплачених коштів над мінімально необхідною для оплати вартості Послуги замовлення;
4.7.2. при здійсненні неуспішного платежу за Послугу замовлення (при розрахунках банківськими платіжними картками). Всі спірні питання, що можуть виникнути у Замовника внаслідок неуспішного платежу Замовник вирішує без участі Виконавця, шляхом звертання безпосередньо до банківської установи, з використання сервісів якої здійснювався такий  платіж.
4.8. Замовник несе відповідальність за достовірність даних, вказаних ним при реєстрації на Сайті Виконавця або повідомлених менеджеру в Офісі Виконавця та збереження їх конфіденційності. Всі спірні питання, що пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами з використанням особистих даних Замовника, що були вказані ним при реєстрації.
4.9. Замовник гарантує, що вказані ним при здійсненні Інтернет - замовлення персональні дані пасажира (пасажирів), добровільно надані Замовнику третіми особами, що такі особи надали Замовнику в порядку, передбаченому законодавством, згоду на введення та обробку їх персональних даних до ААСС «e-Bilet». Замовник несе відповідальність за збитки Виконавця, спричинені недотриманням Замовником наданої відповідно до цього пункту гарантії.
4.10. Замовник несе відповідальність за збереження конфіденційності власних логіну та паролю, наданих йому при реєстрації в системі ААСС «e-Bilet» (при отриманні Послуги замовлення через Сайт Виконавця). Всі дії з використанням логіну та паролю Замовника вважаються такими, що здійснені Замовником особисто.
4.11. Замовник несе відповідальність:
4.11.1. при бронюванні місць (з наступним викупом Проїзних документів у квитковій касі) − за збереження конфіденційності унікального номеру Інтернет - замовлення та своєчасний викуп у квитковій касі Проїзних документів;
4.11.2 при замовленні та оплаті Проїзних документів (з наступним друком та отриманням документів у квитковій касі) − за збереження конфіденційності унікального номеру Інтернет - замовлення та своєчасне отримання Проїзних документів у квитковій касі;
4.11.3. при замовленні та оплаті електронних Проїзних документів (з наданням посадочних документів) − за збереження конфіденційності номера посадочного документа та наслідки несанкціонованого копіювання посадочного документа третіми особами.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання договірних зобов’язань, якщо таке невиконання пов’язане з дією обставин непереборної сили, які виникли після укладання цього Договору, які не могла і не повинна була передбачати жодна із Сторін, та які не могли бути відвернені Сторонами доступними засобами (форс-мажорні обставини).
5.2. Обставинами непереборної сили є зовнішні і надзвичайні події, стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, збої в роботі електромереж та мереж зв’язку, епідемії, епізоотії, природні катаклізми та їх наслідки, воєнні дії, повстання, мобілізація, страйк, розпорядчі акти державних чи місцевих органів влади, аварії, збої в роботі електромереж, мереж зв’язку тощо).
5.3. При наявності форс-мажорних обставин виконання договірних зобов’язань Сторін призупиняється на строк дії таких обставин.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Договір набирає чинності з моменту його акцепту - згідно п. 1.2 даного Договору й діє протягом терміну дії замовлення:
6.1.1. при бронюванні місць (з наступним викупом Проїзних документів у квитковій касі) – до строку вказаного на бланку замовлення ;
6.1.2. при замовленні та оплаті Проїзних документів (з наступним друком та отриманням Проїзних документів у квитковій касі) – до терміну прибуття поїзда на станцію призначення;
6.1.3. при замовленні та оплаті електронних Проїзних документів (з наданням посадочних документів) – до терміну прибуття поїзду на станцію призначення.
6.2. Початок надання послуг - момент оплати Замовлення. Закінчення надання послуг – момент закінчення терміну дії замовлення:
6.2.1. при бронюванні місць (з наступним викупом проїзних документів у квитковій касі) – до строку вказаного на бланку замовлення ;
6.2.2. при замовленні та оплаті проїзних (перевізних) документів (з наступним друком та отриманням проїзних (перевізних) документів у квитковій касі) – до терміну прибуття поїзду на станцію призначення;
6.2.3. при замовленні та оплаті електронних проїзних (перевізних) документів (з наданням посадочних документів) – до терміну прибуття поїзду на станцію призначення.
6.3. Договір може бути припинений за згодою Сторін або з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Замовник та Виконавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.
7.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, що передана засобами поштового зв’язку.
7.3. У випадку, якщо Замовник та Виконавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

8. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ
8.1. Для поїздки за електронним Проїзним документом (посадочним документом) при посадці в вагон пасажир зобов’язаний пред’явити провіднику посадочний документ та посвідчення особи.
Пасажири, у яких прізвище, ім’я, що зазначені в електронному Проїзному документі (посадочному документі) не відповідають тим, що зазначені у посвідченні особи, у вагон не допускаються.
8.2. При відмові від поїздки, повернення невикористаних Проїзних документів здійснюється за правилами, що встановлені Перевізником, та тільки після роздрукування цих документів в автоматизованій залізничній квитковій касі на бланку встановленої форми.
8.3. Сума коштів, що підлягає поверненню, після повернення невикористаних Проїзних документів визначається за правилами, що встановлені Перевізником. Додаткові збори, встановлені Перевізником, та Комісія Виконавця при цьому не повертаються.
8.4. Інформація про здійснене Інтернет - замовлення розміщується:
8.4.1. на екрані комп’ютеру Замовника або менеджера в Офісі Виконавця після оплати Послуги замовлення ;
8.4.2. в журналі здійснених Інтернет – замовлень (в особистому кабінеті Замовника на сайті Виконавця, вхід до якого надається Замовнику при реєстрації на сайті) або в журналі менеджера в Офісі Виконавця;
8.4.3. у повідомленні, що направляється на електронну адресу або на номер мобільного телефону, що вказані при реєстрації на Сайті Виконавця;
8.4.4. у бланку замовлення Проїзного документу (посадочному бланку електронного Проїзного документу), роздрукованому Замовником з Сайту Виконавця або менеджером Офісу Виконавця.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Право власності на кошти, що надходять від Замовника за Послуги замовлення в розмірі вартості Проїзного документа, не переходить до Виконавця, дані кошти є транзитними і належать на праві власності одержувачам коштів - постачальникам послуг з перевезення та Перевізнику.
9.2. Замовник дає свою згоду Виконавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, електронну адресу, номер мобільного телефону та інші персональні дані) виключно з метою та в межах забезпечення Виконавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов Договору.
9.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в умови цього Договору. Якщо час набрання сили таких змін спеціально/окремо не вказаний, вони починають діяти з моменту їх оприлюднення шляхом розміщення зміненого тексту Оферти в інтерфейсі Сайту Виконавця або в Офісі Виконавця.
9.4. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди з усіх істотних умов Договору відповідно до вимог законодавства України. З усіх питань, не врегульованих в тексті цього Договору, Замовник та Виконавець керуються чинним законодавством України.
9.5. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник гарантує та підтверджує, що він розуміє значення своїх дій, всі умови цього Договору йому зрозумілі та він усвідомлює  відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього в результаті укладання цього Договору.
Замовник підтверджує, що  не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози та має необхідний обсяг право-  та дієздатності для укладення цього Договору. Замовник попередньо ознайомлений з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, та діє добровільно за власним волевиявленням.
9.6. Виконавець, є платником податку на прибуток підприємства на загальних підставах.
9.7. Даний Договір (Оферта) є офіційним документом Виконавця, має юридичну силу та публікується в Інтернеті за адресою: http://eticket.ua/zd/oferta/
9.8. Умови даного Договору не є вичерпними.

Виконавець:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Пілот ВЕБ»
Юр. адреса: 02140, м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6-а
Поштова .адреса: 01033, м. Київ, вул. Гайдара 50-б
ЕДРПОУ 34474795
р/р 26006220074108 в  АТ «ПроКредит Банк» , м. Київ
МФО 320984
є платником єдиного податку за ставкою 5%
Тел.: (044) 377-57-57.